Bestel - en algemene verkoopsvoorwaarden

Bestelvoorwaarden

Alle bestelbonnen worden opgemaakt volgens de algemene verkoopsvoorwaarden. De prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en zonder verpakking. De leveringstermijn wordt zo goed mogelijk bepaald, maar is niet bindend indien de goederen, door overmacht en of uw betaalachterstand, niet tijdig geleverd kunnen worden. Vrijwaring tegen alle hierdoor ontstane schade is hierbij van toepassing.

Verpakking van tegels

Paletten en of kisten worden aangerekend volgens tariefvoorwaarden aan 45 euro/stuk excl btw. Teveel of verkeerd bestelde goederen worden niet terug genomen. Maatwerk wordt ingepakt om een transport zonder beschadiging mogelijk te maken. Deze inpakkost, met een mimimum van 30 euro, wordt hiervoor aangerekend en is niet recupereerbaar.

Levering

Alle plaatsen waar een levering dient te geschieden moeten voldoende toegankelijk zijn met een vrachtwagen met trailer van 16m. Het lossen van de goederen wordt enkel gedaan vanop de verharde weg. Alle andere extra leveringsverwachtingen, indien mogelijk, worden tegen extra tarief gerekend. Bestellingen van niet voorraad goederen kunnen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd vanaf 1 week na bestelling. Gelieve aan de bestelbon geen veranderingen aan te brengen. Anders kan deze geweigerd worden, zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Geconfirmeerde orders worden zonder tegenbericht binnen de 5 werkdagen geacht aanvaard en bindend te zijn. Bij annulatie van bestellingen wordt 40% van de verkoopwaarde genomen en bij niet voorraadgoederen en maatwerk 100% als schadevergoeding met een minimum van 370 euro.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Het vervoer van de koopwaar geschiedt op risico en gevaar van de koper, zelfs bij vrachtvrije zending.
 2. Bij afhaling gebeurt het nazicht van de goederen voor de lading door de koper en bij levering dient het nazicht gedaan te worden ten laatste bij de lossing, nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.
 3. Alle andere klachten, bijvoorbeeld klachten op facturen, dienen te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum en zullen niet meer aanvaard worden na deze termijn.
 4. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij zijn ten allen tijde, in de loop van de overeenkomst gerechtigd voldoende garantiebewijzen te vragen en te bekomen voor de goede uitvoering van de verkoop.
 5. Alle natuursteen, keramische tegels en parket worden steeds verkocht met hun intrinsieke natuurlijke karakteristieken. De klant is ervan op de hoogte dat natuursteen steeds natuurlijke organische onzuiverheden, gaatjes of andere elementen of stoffen kan bevatten die in combinatie met andere stoffen een reactie (oxidatie, oplossing,…) teweeg kunnen brengen, zelfs wanneer alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zowel natuursteen als keramische tegels varieert in kleur en structuur naargelang de partij door ontginning/ productie en of ontbossing en of oven lot. Monsters geven een benaderend beeld en zijn nooit bindend op de garantie een idem gelijkend materiaal te leveren. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in uitzicht of textuur als gevolg van de intrinsieke karakteristieken van deze producten. Het is dan ook aanbevolen
  om alle goederen steeds uit kisten, pallets te vermengen met elkaar en indien in dozen, zelfs meerdere dozen door elkaar, zodanig de nuances van de verschillende tinten zo goed mogelijk door elkaar te vermengen.
 6. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vestgestelde datum. Elk verwijl bij betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning noodzakelijk aanleiding geven tot de opeisbaarheid van intrest van 1 procent per begonnen maand.
 7. Onze agenten noch vertegenwoordigers zijn bevoegd betalingen in ontvangst te nemen en de aan deze  personen betaalde sommen gelden niet als betaling ten opzichte van de verkoper.
 8. Alle iningskosten, gerechterlijke of buitengerechterlijke aanmaningen inbegrepen, zijn ten laste van de aankoper, conform de laatste wetgeving van de EU.
 9. Het ingebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft ons het recht, zonder aanmaning of andere rechtsvormen, alle onuitgevoerde bestellingen of overeenkomsten te schorsen, zelfs mits voorafgaandelijke ingebrekestelling deze te verbreken. De verkopende partij behoudt zich het recht op de eigendom van de koperwaar voor, zelfs na de levering, tot op het ogenblik van de algehele betaling van de factuur. Bij verdere verwerking gaat ons eigendomsrecht over op het nieuwe voorwerp tot beloop van de waarde van de erin verwerkte, door ons geleverde goederen.
 10. Ieder vastgesteld gebrek aan onze leveringen kan niet verder reiken dan het vervangen van de geleverde onverbruikte materialen. De te vervangen stukken blijven onze eigendom.
 11. Er wordt een waardevermindering van 25% toegepast tot de dekking van de veroorzaakte kosten en schade voor de terug te nemen materialenin goede staat mits ons akkoord.
 12. Bij niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 euro bij wijze van conventioneel strafbeding en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist.
 13. De koper wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en door het feit zelf van de koop wordt verondersteld dat hij deze als een integrerend bestanddeel van de overeenkomsten heeft aanvaard.
 14. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende let deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, Afdeling HASSELT.
 15. Tussen de klant (koper) en CSB (verkoper) wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid op het door de BVBA CSB geleverde materiaal zich beperkt voor alle bewezen defecten op haar producten, nader bepaald op de verborgen gebreken, tot een maximale termijn van 24 maanden na de leveringsdatum. Nadat de goederen langer dan 24 maanden zijn geleverd wordt geen enkele reclamatie van één der welke aard nog onderwerp van discussie en is de verkooprelatie tussen koper en verkoper voor wat deze levering betreft definitief en onherroepelijk voorbij. Het bewijs van schade , binnen de 24 maand, op een geleverd product, door een verborgen gebrek, is de maximale vergoeding die de koper van de verkoper zal bekomen de vervanging van het materiaal en of de gelijkgestelde waarde. Geen enkele andere bijkomende vergoeding en of gevolg schade die door deze defecte levering is ontstaan komt in aanmeerking voor een vergoeding.
 16. Alle stukken die door ons gemaakt worden (maatwerk) worden verrekend per m², lm en/of m³ en zijn zonder inbegrip van enige rand- en/of oppervlakte-afwerking. Deze afwerkingen worden in toeslag gerekend.
 17. Voor alle andere bijkomende verkoopsvoorwaarden, zie onze basistarief. Deze voorwaarden zijn door de handelaar steeds gekend.
 18. Het Belgisch recht is van toepassing.